سیستم گرمکن تانکر های حمل نفتکوره (یا هرگونه سیال نفتی) با روش نوین حذف بخار داغ